12
آگوست

ارزیابی و نتیجه گیری

پس از انجام مراحل قبل و انجام شاکله ی کلی پروژه، هر دو تیم به بررسی فیدبک خروجی پروژه خواهند پرداخت، این مرحله تسهیل گر گام دوم پروژه است